รายงานประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

นที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ส.ต.ท. สิทธิชัย พลไกรสร ผจภ.7(ขก.) มอบหมายให้ นายวุฒิไกร ไชยศรี เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ เข้าร่วมตรวจสถานที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประเภทเขื่อนป้องกันตลิ่ง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดโพธิ์ศรีอัมพวนาวาส หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 327 เมตร
2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 17 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 278 เมตร
พร้อมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6/2566 เพื่อพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีดังกล่าวข้างต้น โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
การประชุมได้แล้วเสร็จโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี ทั้ง 2 โครงการ พร้อมมอบหมายให้ผู้ขออนุญาตฯ ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

วันที่:29 กันยายน 2566

เข้าชม:97

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย