รายงานประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2566

วันที่ 22  สิงหาคม 2566 ส.ต.ท.  สิทธิชัย พลไกรสร ผจภ.7(นม.)รก.ผจภ.7(ขก.) มอบหมายให้นางยุพาพร โยงรัมย์ นักวิชาการขนส่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงผลการรวบรวมข้อมูลโครงการการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ขอนแก่น (หลังเก่า) โดย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อำเภอน้ำพอง และ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางเลี่ยงเมืองอำเภอน้ำพอง ว่าอยู่ในพื้นที่ทางน้ำธรรมชาติ (แม่น้ำพอง) และทางน้ำชลประทาน ทั้งเป็นพื้นที่รับน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ตำบลวังชัย และตำบลม่วงหวาน เห็นควรยกระดับการออกแบบทางเลี่ยงเป็นสะพานหากทำเป็นคันดินคาดว่าจะเป็นการกีดขวางทางน้ำ โดยต้องศึกษาให้ละเอียดรอบครอบ ส่วนพื้นที่อำเภอกระนวน มีพื้นที่แนวเลี่ยงเมืองบางส่วนอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เห็นควรหลีกเลี่ยงหรือวางแนวให้พ้นเขตปฏิรูปที่ดินเสีย เพราะอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากและล่าช้าในการขอใช้พื้นที่ได้ในภายหลัง รวมทั้งเห็นควรให้ทางหลวงชนบทดำเนินการขยายผิวการจราจรเขตทาง 2039 ให้เป็น 4 ช่องจราจร จากเดิม 2 ช่องจราจร เพื่อลดการจราจรและการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากถนนสายนี้มีรถบรรทุกอ้อยสัญจรเป็นจำนวนมากทำให้ผิวจราจรชำรุดเสียหายตลอดแนวจนถึงโรงงานน้ำตาลอำเภอน้ำพอง และ เส้น 2322 ซึ่งเป็นถนนหลักที่ใช้สัญจรเพื่อเข้าตัวจังหวัดขอนแก่น โดยทางกรมทางหลวงได้รับทราบปัญหาและจะนำไปเป็นข้อพิจาราณาประกอบโครงการต่อไป

วันที่:22 สิงหาคม 2566

เข้าชม:74

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย