รายงานประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566   1. เวลา 09.30 น. ส.ต.ท. สิทธิชัย พลไกรสร  ผจภ.7(ขก.) มอบหมายให้ นายวุฒิไกร ไชยศรี เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2/2566  ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในอ่างเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำชี

การประชุมได้แล้วเสร็จโดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำปาว และเขื่อนขนาดกลาง ให้เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ซึ่งภาพรวมตามแผนความต้องการน้ำฤดูฝน ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด มีความต้องการใช้น้ำ 1,430 ลูกบาศก์เมตร และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในฐานะของประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำชีมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามอำนาจหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นช่วงฤดูแล้ง ต่อไป  2.เวลา 14.00 น. ส.ต.ท. สิทธิชัย พลไกรสร  ผจภ.7(ขก.) มอบหมายให้ นายวุฒิไกร ไชยศรี เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 1/2566  ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นางสาวธนียา นัยพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณามอบหมายภารกิจส่วนราชการในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำในลำห้วยพระคือ บ้านหนองหิน หมู่ 8 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดย จภ.7(ขก.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

   

วันที่:11 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:37

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย