รายงานประจำวันที่ 21 มีนาคม 2566

รายงานประจำวันที่ 21 มีนาคม 2566 ผจภ.7(ขก.) มอบหมายให้ นางยุพาพร โยงรัมย์ นักวิชาการขนส่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอนโกสุมพิสัย-โคก สูง กม.25+765 สะพานขนาด (3×10)+(3×20)+(3×10) ความยาว 120 เมตร ทำการขยายความกว้างจากเดิม 7 เมตร เป็น 21 เมตร งบประมาณ 45,000,000 ล้านบาท ตามแผนการขยายผิวการจราจรของแขวงทางหลวง เพิ่มขีดความสามารถในการเดินทาง การสัญจร ของประชาชน ในพื้นที่ และที่ประชุมมีมติเห็นว่า การพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอนโกสุมพิสัย-โคก สูง กม. 25+765 ไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด    ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดเล้อมของจังหวัด ทั้งนี้ขอให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

วันที่:21 มีนาคม 2566

เข้าชม:17

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย