รายงานประจำวันที่ 17 มีนาคม 2566

รายงานประจำวันที่ 17 มีนาคม 2566  ผจภ.7 (ขก.) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติราชการในระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 ดังนี้

  1. ออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่ และสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมสอบความรู้นายท้ายเรือกลลำน้ำ และช่างเครื่องเรือ จำนวน 28 คน
  2. 2. อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ และคนประจำเรือ ในเรื่องการป้องกันเพลิงไหม้บนเรือ ความปลอดภัยในการใช้เรือ และเสื้อชูชีพตามมาตรฐานกรมเจ้าท่า จำนวนผู้เข้าร่วม 28 คน
  3. จัดหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตใช้เรือครั้งแรกและต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือจำนวน 23ลำ
  4. ตรวจตรา ปราบปรามผู้ละเมิดกฎหมาย ตามพระบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พุทธศักราช 2535

   เพื่อเพิ่มมาตรการแก้ไขปัญหาเรือไม่จดทะเบียนเรือและไม่ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือเป็นไปอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

วันที่:17 มีนาคม 2566

เข้าชม:22

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย