รายงานประจำวันที่ 15 มีนาคม 2566

รายงานประจำวันที่ 15  มีนาคม 2566 นายอภิเดช หาญธรรม ผจภ.7(ขก.) มอบหมายให้ นาง ยุพาพร โยงรัมย์ นักวิชาการ ขนส่ง เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน “น้ำแก้จน ทุกคนมี น้ำ” ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัด ขอนแก่น โดยที่ประชุมเล็งเห็นว่า ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น คือปัญหาการกักเก็บน้ำ เนื่องจากในปี 2566-2569 พื้นที่จะประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง และในปี 2570-2571 จะประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากปริมาณน้ำฝนมากเป็นพิเศษ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เห็นว่า การดำเนินการสร้างพื้นที่เก็บกักน้ำ ในรูปแบบ “ฝายแกนดินซีเมนต์ ” เป็นวิธีที่เหมาะสมกับพื้นที่ อีกทั้งการก่อสร้างใช้งบประมาณน้อย โครงสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงและมีอายุการใช้งานได้หลายปี สามารถดำเนินการได้ทั้งในลำน้ำขนาดเล็กและลำน้ำขนาดใหญ่ สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสนอของบประมาณสามารถทำได้หลายช่องทาง  เช่น การขอรับสนับสนุนจากภาคเอกชน การบริจาค การจัดทำผ้าป่า และการเสนองบประมาณผ่าน สนทช. ซึ่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการเป็นต้นแบบที่ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท และที่อำเภอหนองเรือ โดยหากพื้นที่ใดมีความประสงค์จะจัดทำโครงการ ดังกล่าว สามารถเสนอความต้องการผ่านอำเภอ เพื่อรวบรวม ในภาพรวม ทั้งนี้เบื้อต้นอาจดำเนินการอำเภอละ 1 ฝาย ก่อน เพื่อนำร่อง อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการฯ ก็จะช่วยพลักดันและแก้ไขปัญหาอย่าง   เป็นระบบ เพื่อความ อยู่ดี กินดี ของคน จังหวัดขอนแก่น ต่อไป

วันที่:15 มีนาคม 2566

เข้าชม:18

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย