รายงานประจำวันที่ 24 มกราคม 2566

       รายงานประจำวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายอภิเดช หาญธรรม ผจภ.7(ขก) ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด(คทช.จังหวัดร้อยเอ็ด)ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด มีนายสนอง ดลประสิทธิ์ รอง ผวจ.รอ. เป็นประธานฯ โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้

        1.พิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อราษฎรตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง ท้องที่อำเภออาจสามารถและอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำวน 54 ราย 72 แปลง เนื้อที่ดิน 339-3-07 ไร่

      2.พิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อราษฎรตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่แผด ท้องที่อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 7 ราย เนื้อที่ 76-2-04 ไร่

วันที่:24 มกราคม 2566

เข้าชม:35

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย