รายงานประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายงานประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2565    1. ผจภ.7(ขก.) มอบหมายให้นายวุฒิไกร  ไชยศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำช่วงเทศกาลลอยกระทง พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting โดยมี นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมได้แล้วเสร็จกระผมขอสรุปผลการประชุม ดังนี้

  1. ให้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่จัดกิจกรรมลอยกระทง ท่าเทียบเรือ โป๊ะ ท่าน้ำ ให้มีความปลอดภัยพร้อมประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลดังกล่าว และเตรียมความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และยานพาหนะให้พร้อมออกปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลให้ทราบ
  2. การรายงานสถานการณ์ สถิติ และผลการปฏิบัติงาน ให้รายงานลงเฉพาะในไลน์กลุ่มกิจกรรมกรมเจ้าท่า และลงระบบข้อมูลรายงานเหมือนเทศกาลต่าง ๆ และช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา
  3. ให้ทำการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 พร้อมกับส่วนกลาง

2. ผจภ.7(ขก.) มอบหมายให้นายวุฒิไกร ไชยศรี เจ้าพนักงานตรวจท่าเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2567 – 2570 และการจัดลำดับความสำคัญแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2567 โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  การประชุมได้แล้วเสร็จโดยมติที่ประชุมเห็นชอบในร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำฯ ดังกล่าว และในการจัดลำดับความสำคัญแผนปฏิบัติการฯ ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มคะแนนค่าน้ำหนักในการจัดลำดับด้านการวิเคราะห์เชิงความต้องการของโครงการเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

     

วันที่:31 ตุลาคม 2565

เข้าชม:32

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย