อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย  กฎหมายว่าด้วยเรือไทย   กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือไทย   กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน  กฎหมายว่าด้วยการส่งเสรอมการพาณิชยนาวี   และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายในเขตที่อธิบดีกำหนด
 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน้าที่หลักในการให้บริการประชาชน ได้แก่

 1. การอนุญาตให้ทำการขุดลอกร่องน้ำ
 2. การอนุญาตให้กระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
 3. ตรวจความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ
 4. การขอจดทะเบียนเรือใหม่
 5. การขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ
 6. การขอเปลี่ยนแปลงรายการเรือ
 7. การขอมีหนังสือคนประจำเรือ
 8. การระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน
 9. การออกประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกล
 10. การออกประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือ

วันที่:03 พฤศจิกายน 2564

เข้าชม:324

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin