รายงานประจำวันที่ 2 มีนาคม 2565

รายงานประจำวันที่ 2 มีนาคม 2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ผจภ.7(ขก.) มอบหมายให้ นายวุฒิไกร ไชยศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ ลงพื้นที่บริเวณแม่น้ำชี ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ผู้ปกครองท้องที่ตำบลนางาม และนายช่างรังวัดที่ดินร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ เพื่อระวังชี้แนวเขตที่ดินและรังวัดพื้นที่จัดทำแผนที่ประกอบการขออนุญาตดูดทรายตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในรายของห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีเอ็นการโยธา ผลการระวังชี้แนวเขตที่ดินมีรายละเอียด ดังนี้
1. พื้นที่ในการรังวัดเพื่อจัดทำแผนที่ประกอบการขออนุญาตดูดทรายฯ อยู่ในแม่น้ำชี พื้นที่ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. การปักหลักพยานสีขาวแดง 4 หลัก ไว้ริมตลิ่งเป็นหมุดอ้างอิง ติดตั้งทุ่น 4 ทุ่นกลางร่องน้้ำ ขนาดความกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร เพื่อแสดงขอบเขตการขออนุญาต
3. ภายในรัศมี 500 เมตร จากจุดที่ทำการรังวัดไม่มีถาวรวัตถุหรือสิ่งปลูกสร้าง วัด สำนักสงฆ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือสิ่งอื่นใดคล้ายคลึงกัน
4. ภายในรัศมี 1,000 เมตร จากจุดที่ทำการรังวัดไม่มีสะพาน เขื่อน ฝาย หรือทำนบกั้นน้ำ
5. กระผมได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าบุคคลที่เกี่ยวข้อง